·  TEL. 93 211 66 42 · EMAIL info@aprenents.cat
 · 

Etapes

Itinerari formatiu


L'itinerari formatiu és de tres cursos. L'alumne acaba l'ESO i fa un Programa Formació i Inserció (PFI)

1r curs:   Formació en competències bàsiques: fase d’orientació, motivació i socialització.

                Etapa del saber ser i del saber estar.

    Recuperar la confiança del i de la adolescent, i que s’adapti al centre (en un temps i un espai educatiu), als companys i a una manera de fer diferent.

    Dotar-los de les normes, actituds i hàbits bàsics de treball. De recursos, valors humans i culturals bàsics.

 

       2n cursFormació en competències sòciolaborals. Fase professionalitzadora.

              Etapa del saber fer.

                   Dotar-los d’hàbits i de competències professionals. Habilitats, destreses, estratègies.

 

       3r curs: Formació i inserció laboral: Fase laboral. Pràctiques en empreses d’acord amb un conveni de col·laboració que regula el Departament d’Ensenyament.

    Etapa del saber actuar.

 Realitzar les activitats específiques d’un lloc de treball.

 Experimentar el propi perfil professional.